عملکرد الکل و تاثیر آن بر روی ورزشکاران

تغذیه

تــمـام الـکل هـا دارای ایـن خواص می بـاشنـد:

۱- الکل در دمای اتاق یک مایع شفاف میباشد.
۲- چـگالی الکل از آب بیشتر بوده و سریـعتـر از
آب تبخیر میگردد. این ویژگی الکل را تقـطیر پذیرمیکند.
۳- الکل بسهولت در آب حل میشود.
۴- الکل قابل اشتعال میباشد.

روشهای تولید الکل متفاوت میباشد:

۱- از تخمیر حبوبات و میوه ها (مانند آبجو)
۲- از تقطیرحبوبات و میوه ها (مانند ودکا، ویسکی، جین)
۳- از تـغـییر شـیمیایی در سوختـهای فسـیلی هـمچـون گاز، زغال سنگ و نفت ( الکل صنعتی )
۴- از ترکیـب شیـمیـایی مـنوکســید کربن و هیدروژن (مانند متانول و الکل چوب).

الـکـل موجود در مشروبات الکلی از نوع اتیل الکل (اتانول) می بـاشد. مـیـزان اتـانـول در برخی مشروبات الکلی این چنین است:

آبجو: ۴ الی ۶ درصد
شراب: ۷ الی ۱۵ درصد
شامپاین: % ۸ الی ۱۴ درصد
مشروبات الکلی تقطیر شده همچون جین، ودکا، ویسکی:۴۰ الی ۹۵ درصد

نحوه جذب الکل در بدن

پـس مـصرف الـکـل در حـدود ۲۰ درصـد آن از طـریق معـدهجذب شده و ۸۰ درصد مابقی در روده کوچک جـذب بـــدنمیگردد. سرعت جذب الکل و میزان قدرت مست کنندگیآن به عوامل زیر بستگی دارد:

۱- پر و خالی بودن معده: چون بیشتر الکل مصرفی ازطـریــق روده کوچک جذب بدن میگردد، بنابراین اگر مـعـدهشـما از غذا پر باشد، دریچه معده برای هضم غذا بـستـهشـده و عبـور الـکل بـه روده کــوچک کند می گردد و مـدتبیشتری الکل در معده باقی میماند.

۲- وزن بدن: هـر چه فرد وزنش بیشتر باشد، دیرتر تحتتاثیر الکل قرار میگیرد زیرا الکل پس از ورود به جریان خوندر آب کل بدن حل شده و در واقع توزیع میگردد. بـنـابـراینافراد سنگین وزن تر به خاطر آب بیشتر در بدنشان، دیرتر تـحت تاثیر الکل واقع میشوند.

۳- چربی بدن: به علت آنکه الکل قادر به حل شدن در چربی نمیباشد، هـر چـه مـیزان چربی بدن بیشتر باشد، فرد بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد. عـکس مـوضـوع نـیز صـدق میکند افراد عضلانی دیرتر تحت تاثیر قرار میگیرند.

۴- جنـســیت: زنـان زودتـر از مـردان تـحـت تـاثـیـر قــرارمی گیـرند حـتـی اگـر وزنشـان بـرابر باشد. علت آن ایناسـت کـه میـزان چـربـی بــدن زنان بیشتر از بدن مردانمیباشد. همچنین بافت عضلانی در زنان کمـتر از مرداناسـت. زنـان هـمچنین فاقد آنزیم تجزیه کننده الکل بوده(دی هیدروژناز) که به عنـوان سـد محـافظ در معده عملکرده و نقش تجزیه الکل را بعده دارد. همچنین زنانی کهاز قرصهای ضد بارداری استفاده می کنند، بیـشتر تحتتاثیر الکل هستند بـه عـلت آنـکـه قرصـهای ضـد بارداریمتابولیسم الکل را کاهش میدهند.

۵- غلضت الکل: هر چه غلظت الکل بیشتر باشد، جـذب آن بیـشتـر و سـریـعتر است.

۶- سرعت نوشیدن، محـیط مـصرف (خانه، میـهمانـی، محل کار)، خـستگی ( چون کبد آنزیم کمتری تولید میکند)، نوع مشروب (مشروبات گازدار جذب الکل را افزایش میدهند) نیز در سرعت جذب الکل و تاثیر آن، موثر میباشند.

۷- اگر الکل همراه با دیگر قرصهای روانگران (اکستازی)  مـصرف گـردند قدرت سرکوبگری الکل افزایش یافته و میتواند بسیار خطرناک باشد.

۸- افراد الکلی: افرادی که بطور مستمر الکل مصرف می کنند، نسـبـت به آن مقاومت پیدا کرده و در واقع بدنشان به مصرف الکل سازگاری پیدا می کند. بـنابـراین بـرای ایـجاد حالت مستی به الکل بیشتری نیاز دارند زیرا:

کبدشان در پی سازش، آنزیم تجزیه کننده بیشتری ترشح میکند فعالیت نورونهای دستگاه عصبی و مغزشان افزایش می یابد

راه های دفع الکل

الکل از ۴ طریق دفع میگردد:

کـلیـه ۵ درصـد الـکل را از طریق ادرار از بـدن خارجمی کند و ششـهـا ۵ درصـد الـکـل را از طـریـق  بـاز دم خـارجمی کنند .
مقدار بسیاراندکی از طریق تعریق دفع میگردد قسمت اعظم الکل توسط آنـزیمـهای کـبد اکسید
شـده و به اسـیـد استـیـک، دی اکسید کربن و آبتبدیل می گردد

بطور متوسط یک انسان معمولی قادر است ۱۵ میلی لیـتـر الـکل را در طـی یـک ساعت دفع کند.

اگر ورزشکاران الکل مصرف کند سوخت و ساز چربی را در بدن متوقف می کند و باعث بیشتر ذخیره شدن چربی در بدن می شود . 
مصرف الکل باعث دفع ویتامین b6 و کلسیم از بدن می شود و در فعالیت جگر ،سیستم عصبی اختلال ایجاد می کند و مشکلات روانی و اجتماعی ایجاد می کندو تاثیر منفی زیادی در هنگام تمرین دارد مثل تعادل نداشتن اندام ها و کاهش قدرت و نیروی عضلات و اب بدن را کم می کند و باعث فشار خون بالا می شود. 
الکل باعث چاقی زیاد می شود و چربی های زیاد هم روی قلب سنگینی کرده و مشکلات زیادی بوجود می اورد.
 

مضرات الکل برای ورزشکاران

۱-الکل اثر آبزدایی دارد،الکل اثرات هورمون ضدادراری(ADH)را کاهش میدهد،این هورمون تولید ادرار را تنظیم میکندوبا غیرفعال شدن این هورمون ورزشکاران را در معرض کم آبی قرار میگیرند.

۲-الکل سبب دفع تیامین که کوانزیم،آنزیم پیروات دهیدروژناز هست میشود و موجب آسیب به استقامت هوازی ورزشکاران میشود.

۳-کاهش سرعت بهبود آسیب دیدگی،الکل موجب اتساع عروق شده و جریان خون را افزایش میدهد،که این امر خونریزی ناشی از آسیب را بیشتر کرده ومحل آسیب متورم ترمیشود.

۴-هر گرم الکل ۷ کیلوکالری انرژی آزاد میکند که میتواند چربی بدن را افزایش دهد .

۵-مصرف زیاد الکل می تواند بر مهارتهای روانی حرکتی گوناگون مانند زمان عکس العمل،هماهنگی دست و چشم،دقت ،تعادل و هماهنگی پیچیده تاثیر زیانباری بر جا بگذارد

۶-مصرف زیاد الکل بر عملکرد های متابولیکی و فیزیولوژیکی ضروری در کارایی بدنی مانند متابولیسم انرژی ،تواتر قلبی ،حجم ضربه ای،برون ده قلبی،جریان خون عضله،اختلاف اکسیژن خون سرخرگی سیاهرگی یا پویاییهای تنفسی تآپیر چندانی نخواهد داشت.

۷-مصرف الکل می تواندتنظیم دمای بدن را هنگام فعالیتهای ورزشی طولانی مدت در یک محیط سرد مختل کند.و قدرت ،توان،استقامت عضلانی موضعی ،سرعت و استقامت قلبی عروقی را افزا یش نخواهد داد و حتی ممکن است کاهش دهد.

آثار مصرف الکل
 
– رفتارهای نامناسب، پرحرفی یا کم حرفی، بی ربط حرف زدن، معا ی شدن یا گوشه‌گیری، پرخاشگری
– ناتوانی در انجام حرکات دقیق و ظریف
– تلوتلو خوردن به هنگام راه رفتن
– اشکال در به خاطر سپاری وقایع
 
 
 
عوارض مصرف طولانی الکل
 
– اختلال خواب
– بیماری‌‌های معده (مثل زخم معده)، مری، کبد، لوزالمعده
– سوء تغذیه
– افزایش فشار خون و خطر سکته‌های قلبی و مغزی
– ضعف عضلانی
– ناتوانی جنسی و تأخیر در انزال
– افزایش خطر سرطانهای سر و گردن و دستگاه گوارش
– ابتلا به فراموشی
– برای جلوگیری از ایجاد فراموشی ناشی از مصرف طولانی الکل،‌هر فرد الکلی باید روزانه ۱۰۰ میلی‌گرم ویتامین (ویتامین b1) دریافت کند.
 
 
 
علایم ترک الکل
چنانچه فردی پس از مصرف طولانی و زیاد الکل، ناگهان آن را قطع کند و یا مقدار مصرف آن را کاهش دهد دچار علایم ترک می‌گردد. این علایم عبارتند از:
– تعریق
– افزایش ضربان قلب
– لرزش شدید دست ها
– بی‌خوابی
– تهوع و استفراغ
– توهمات شنوایی و بینایی (شنیدن صداها یا دیدن چیزهایی که وجود ندارد)
– هیجانات شدید
– اضطراب
– تشنج
– بیمارانی که دچار علایم ترک الکل می‌شوند باید سریعاً تحت نظر پزشک قرار گرفته و مداوا شوند در غیر این صورت خطر مرگ بیمار را تهدید می‌کند.

یک نظر بدهید

ad
ad
پیشنهاد U-Fit
 
ارتباط ماساژ و تمرینات
۳۱,خرداد ۱۳۹۵
توسط U-Fit
تمرین
ادلمه مطلب
ad
جدیــد ترین ها

ارتباط ماساژ و تمرینات

ایروبیک یا بدنسازی مساله این است؟

محاسبه شاخص توده بدنی BMI

cjc 1295

سی جی سی چیست ؟(CJC)

کالری

۱۰ باور ساختگی و نادرست درمورد کالری‌ سوزی

ورود / ثبت نام

بازنشانی رمز عبور

U-Fit Corporation. All right reserved 2014 - Powered By : Sun Design©